top of page

SLOVNÍČEK POJMŮ

Na našich stránkách jsme pro vás také připravili slovníček nejčastějších pojmů ze světa účetnictví. Pokud byste zde nějaké nemohli najít, dejte nám vědět, rádi ho pro vás doplníme.

 • Příjmy
  Jsou přijaté peníze v hotovosti, případně bankovním převodem, kdy rozhodujícím kritériem je okamžik zaplacení.
 • Výdaje
  Jedná se naopak o úbytek peněžních prostředků v pokladně či z bankovního účtu. I v tomto případě je rozhodujícím okamžikem doba zaplacení.
 • Výnosy
  Rozumí se tím výkony, které jsou vyjádřené v korunách. V tomto případě není rozhodující okamžik úhrady, ale to, kdy se daný výkon provedl.
 • Náklady
  Tento pojem vystihuje spotřebu hospodářských prostředků, cizích výkonů, případně práce zaměstnanců firmy. A stejně jako u výnosů je rozhodujícím okamžikem provedení daného výkonu, nikoliv zaplacení.
 • Účetnictví
  Ůčetnictví je to samé, co bylo dříve podvojné účetnictví. V účetnictví se účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se tzv. podvojným způsobem, známým jako Má dáti/Dal.
 • Daňová evidence
  Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví. Povinnost vést daňovou evidence mají podnikatelé, resp. OSVČ, které dosahují příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a mají v plánu uplatňovat tzv. skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální.
 • Saldo
  Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu.
 • Bilance
  V oblasti účetnictví znamená bilance to samé co rozvaha, ale v současnosti už se tento pojem v praxi nepoužívá.
 • Cash flow
  Výrazem cash flow se označují peněžní toky (příjem nebo výdej peněžních prostředků), nebo Výkaz o peněžních tocích. Tento výkaz je součástí účetní závěrky, kterou pro vás sestavíme v plném rozsahu.
 • Datová a účetní uzávěrka
  Uzávěrky se provádí po ukončení účetního období. Jejich hlavním cílem je zkontrolovat správnost účtování v průběhu roku, připravit převod účetních údajů do roku následujícího, doplnit údaje potřebné pro výpočet daňového základu daně z příjmů a zkompletovat tiskové sestavy určené k úschově.
 • Intrastat
  Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Vykazovat data pro Intrastat musí osoby, které přijaly nebo odeslaly zboží z jiného členského státu EU, a to v hodnotě dosahující limitu pro vykazování údajů do Intrastatu.
 • Souhrnné hlášení
  Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat i souhrnné hlášení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o ty plátce, kteří dodávají zboží nebo poskytují vybrané služby do jiného státu EU. Toto souhrnné hlášení slouží jednotlivým členským státům EU ke kontrole toho, zda poskytnuté plnění bylo v rámci unie zdaněno.
 • Účetní závěrka
  Účetní závěrka je někdy mylně považována za totéž co uzávěrka účetnictví. Jde však o soubor pevně stanovených dokumentů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, nazýván taky jako Výsledovka, a Příloha.
 • Výkaz zisku a ztráty
  Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka slouží jako ukazatel hospodářského výsledku, kterého společnost dosáhla za sledované a minulé období
 • Inventura kont
  Je to uzávěrka rozvahových účtů, které mají k 31.12. zůstatek. Naše společnost tyto uzávěrky dělá v ruční písemné podobě z důvodu přehlednosti. Výhodou těchto inventur je to, že se můžete podívat i několik let zpětně, co a proč se na daném účtu dělo.

S čím vším vám pomůžeme?

ucetni-knihy.png

Účetní služby

Společnost Krasoft JBC vám pomůže s vedením účetnictví, případně za vaší společnost může převzít veškerou agendu.

Mzdy a personalistika

Naši klienti - střední a menší firmy - v nás vložili důvěru a svěřili nám důležité úkony okolo mezd. A my je nezklamali!

Daňová evidence a poradenství

Nechcete neustále sledovat legislativní změny ve světě daní? Přenechejte to na nás, daně nás skutečně baví!

Něco navíc

Zpracujeme pro vás cestovní náhrady, dokumenty ke zvýšeným stravovacím nákladům, budeme za vás vystavovat faktury ... 

bottom of page